ایران پند درگاهی شتاب دهنده به نیازهای صنعتی در حوزه‌ی پژوهش و نوآوری بوده و بستری را برای ارتباط میان ایده‌ها، راه حل‌ها و پروپزال‌های افراد مختلف فراهم کرده است.

ایده‌های عالی و تقاضای نیاز افراد را میپذیرد سپس با بررسی و عقد قرار داد، نیازها و راه حل‌های مربوطه‌ را به هم متصل می‌کند.