اکتساب دانش و توسعه فناوری در حوزه ارتباط رادیویی زیر آب

ایران پند

مشخصات و ويژگيهاي ماده/قطعه/ تجهيزات/ سيستم مورد نياز

 مشخصات فني

    اطلاعات موقعيت قطار در مسير تردد و
 

    ساعت رسمي كشور را نمايش مي دهد.