جلسه سوم: آشنایی با DEV IDE/ ساختار برنامه در C++/ دستورات پیش پردازنده / تابع Main / کاراکترهای کنترلی/ دستورات ورودی خروجی cin&cout/ نوع داده string/ چند برنامه ساده

جلسه سوم: آشنایی با DEV IDE/ ساختار برنامه در C++/ دستورات پیش پردازنده / تابع Main / کاراکترهای کنترلی/ دستورات ورودی خروجی cin&cout/ نوع داده string/ چند برنامه ساده