جلسه اول: مقدمه، پیش نیازهای صفحه آرایی

[videm-player course=”8ba5f198-e44d-11ee-996d-caedce0a5a40″ media=”981a68bf-ea9a-11ee-996d-caedce0a5a40″]