بررسی سامانه های تبدیل متن به ویدئوی make-a-video، Phenaki، Lumier و Sora

بررسی سامانه های تبدیل متن به ویدئوی make-a-video، Phenaki، Lumier و Sora