نمونه گواهینامه پایان دوره

استارت‌آباد، با سه دانشگاه در استان قم تفاهم‌نامه همکاری دارد و به مخاطبان خود می‌تواند گواهینامه دوره‌های آموزشی از طرف یکی از این دانشگاه‌ها اعطا نماید.

گواهینامه مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم

گواهینامه مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی قم

گواهینامه مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور قم