بازدید وزیر و سخنگوی دولت از استارت آباد در سال 1401